Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen els següents dades:

L’associació titular d’aquest lloc web és la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’EIX COMERCIAL DEL POBLENOU (endavant l’Eix) amb domicili al carrer Maria Aguiló, 120 Baixos 08005 Barcelona, amb CIF G-65338493.

Correu electrònic de contacte secretaria@eixcomercialpoblenou.com

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’EIX COMERCIAL DEL POBLENOU és una agrupació zonal de comerciants sense ànim de lucre, que reuneix els comerços de la zona del Poblenou del Districte de Sant Martí, Barcelona.

L’objectiu del seu lloc web és merament informatiu per a tots els membres de l’associació així com a la resta d’usuaris en el seu accés al lloc web.

Condicions del lloc web

L’accés al lloc web http://www.eixcomercialpoblenou.com concedeix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal.

El contingut del present avís legal pot sofrir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari, serà respecte de l’Avís Legal publicat per l, al moment en què l’usuari accedeixi al lloc web, que haurà de llegir atentament el present Avís Legal i la Política de Privacitat.

Ús del lloc web i acceptació

L’usuari pot fer ús dels serveis i utilitats oferts per l’Eix, a través del lloc web http://www.eixcomercialpoblenou.com , de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement.

En l’actualitat en el lloc web http://www.eixcomercialpoblenou.com

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic, seran utilitzats amb la finalitat de poder contestar i gestionar les seves peticions i/o consultes i informar sobre les activitats gestionades per l’Eix.

Així mateix la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè l’Eix, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l’Eix, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic secretaria@eixcomercialpoblenou.com , manifestant la seva voluntat.

L’Eix no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per l’Eix, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Exclusió de responsabilitats i garanties

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

S’informa dels següents punts:

L’Eix exclou amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L’Eix no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa.

El contingut del lloc web, és merament informatiu sense que pugui ser utilitzat amb un altre objecte que la descripció dels serveis que l’Eix ofereix. Cap responsabilitat podrà ser reclamada pels continguts del present lloc web en ser únicament informatius i no vinculants.

Enllaços

Els enllaços que es realitzin a llocs web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

Legislació i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola i la jurisdicció competent, a la qual se sotmeten expressament les parts.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present comunicat l’Eix, amb domicili al carrer Maria Aguiló, 120 Baixos 08005 Barcelona i correu electrònic secretaria@eixcomercialpoblenou.com , posa en coneixement dels usuaris del lloc web http://www.eixcomercialpoblenou.com, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitza aquest lloc web, que ho fa sota la seva responsabilitat.

L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’Eix es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’Eix comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.

Ús de cookies

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web http://www.eixcomercialpoblenou.com

Protecció de dades de caràcter personal

El dret de informació

D’acord amb l’article 5 LOPD 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, s’informa als usuaris que en el cas que ens enviïn les seves dades a través d’un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporats als fitxers de titularitat de l’Eix això amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts, comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’Eix, sent incorporats en la nostra base de dades.

L’usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per això haurà de posar-se en contacte amb el responsable del fitxer, mitjançant les condicions previstes en la normativa vigent o emplenant i signant la sol·licitud que trobareu al blog de l’associació dirigit a la Federació d’associació de comerciants de l’Eix Comercial del Poblenou per e-mail a secretaria@eixcomercialpoblenou.com o per correu a l’adreça carrer Maria Aguiló, 120 Baixos 08005 Barcelona,  afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada.

Així mateix l’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la possibilitat d’incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable l’Eix amb la finalitat específicament determinada anteriorment.

L’usuari consent i autoritza expressament a l’Eix l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu de les activitats que organitza en qualsevol suport o mitjà de difusió que l’Eix determini amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

Si ho desitja pot dirigir-se a la Federació d’associació de comerciants de l’Eix Comercial del Poblenou per e-mail a secretaria@eixcomercialpoblenou.com o per correu a l’adreça carrer Maria Aguiló, 120 Baixos 08005 Barcelona,  afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada, a fi d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

El principi de qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i posats al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat.

L’Eix procedirà si escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollits quan no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals haguessin estat registrats.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

Cessió i el principi de seguretat de les dades

S’ informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres persones per finalitats diferents a les expressades, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars, excloent l’autorització expressa per a que puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel Delegat de cada classe assignat per l’associació.

L’Eix ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades facilitades.